• นวด หินร้อน
  • Hot Stone Massage
  • 热石按摩
  • 핫스톤 마사지
  • ホットストーンマッサージ

1 Hour = 900THB
2 Hours = 1,500THB